Logotip Buchaca

Explotació Agrària

Logotip corportatiu que reforça el concepte d’una agrícultura moderna i intensiva, que diversifica els recursos i s’interpreta com a una unitat empresarial agrària. S’ha treballat sobre la simplificació de la forma orgànica d’una fulla que s’ha introduït de manera subtil dintre de l’imagotip jugant amb les diferents activitats que realitzen, ramaderia porcina, cultiu de cereal i moviments de terra.


Logotipo corportativo que refuerza el concepto de una agricultura moderna e intensiva, que diversifica los recursos y se interpreta como una unidad de negocio agrícola. Se ha trabajado en la simplificación de la forma orgánica de una hoja que se ha introducido sutilmente en el imagotipo jugando con las diferentes actividades que realizan, la cría de cerdos, el cultivo de cereales y el movimiento de tierras.


Corportative logo that reinforces the concept of a modern and intensive agriculture, which diversifies resources and is interpreted as an agricultural business unit. It has worked on the simplification of the organic form of a leaf that has been subtly introduced into the imagotype playing with the different activities they perform, pig breeding, cereal cultivation and earthmoving.