EBRELUMEN

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

EBRELUMEN és el festival de videomapping sobre espais naturals de la Ribera d'Ebre. Per a la creació de la imatge gràfica s'ha agafat de la definició del terme lumen com a la unitat de mesura del flux lluminós i s'ha representat simbòlicament com un feix de llum en la foscor. Per tant, aquesta imatge gràfica neix de l'obscuritat i de la necessitat humana de trencar-la, projectar llum sobre els cossos altra vegada oferint una altra percepció, perspectiva i dimensió als cossos il·luminats.


EBRELUMEN es el festival de videomapping sobre espacios naturales de Ribera d'Ebre. Para la creación de la imagen gráfica se ha tomado de la definición del término lumen como unidad de medida del flujo luminoso y se ha representado simbólicamente como un haz de luz en la oscuridad. Por lo tanto, esta imagen gráfica nace de la oscuridad y de la necesidad humana de romperla, de proyectar luz sobre los cuerpos ofreciendo de nuevo otra percepción, perspectiva y dimensión a los cuerpos iluminados.


EBRELUMEN is the videomapping festival about natural spaces of Ribera d'Ebre. For the creation of the graphic image has been taken from the definition of the term lumen as a unit of measurement of the luminous flux and has been represented symbolically as a beam of light in the dark. Therefore, this graphic image is born of darkness and the human need to break it, to project light on bodies offering again another perception, perspective and dimension to the enlightened bodies.