Raure 2014

Ajuntament de Ginestar

En aquesta edició s'han creat uns espanta "pajaros" a partir de materials i eines procedents d'antics oficis artesanals. Entenent per "pajaros" als mètodes imposats per la societat d'alt consum com l'agricultura extensiva, l'ús de la química als camps, etc., per donar pas a la recuperació d'oficis, l'agricultura tradicional i tots els valors que la fira promou.


En esta edición se han creado unos espantapajaros a partir de materiales y herramientas procedentes de antiguos oficios artesanales. Entendiendo por "pajaros" a los métodos impuestos por la sociedad de alto consumo como la agricultura extensiva, el uso de la química en los campos, etc., para dar paso a la recuperación de oficios, la agricultura tradicional y todos los valores que la feria promueve.


In this edition some scarecrows have been created from materials and tools from old crafts. Understanding by "crows" the methods imposed by the society of high consumption as extensive agriculture, the use of chemistry in the fields, etc., to give way to the recovery of trades, traditional agriculture and all the values that the fair promotes.